انواع وب سایت بروشور

انواع وب سایت: بروشور

وب سایت ها از نوع بروشور ساده ترین پروژه های وب سایت هستند. اینگونه وب سایت ها معمولا به منظور حضور سریع در فضای مجازی و در اوایل کار یک کسب و کار راه اندازی می شوند. برندسازی مهم ترین مطالعه بیشتر …

معماری سرویس گرا

معماری سرویس گرا

در معماری سرویس گرا عملکردهای نرم افزار از طریق مجموعه ای از سرویس ها قابل دسترس هستند. سرویس ها در این معماری کمترین وابستگی به یکدیگر را دارند زیرا تمام سرویس ها از رابط های استاندارد جهت فراخوانی و دسترسی مطالعه بیشتر …

معماری شی گرا

معماری شی گرا

برای اکثر برنامه نویسان معماری شی گرا اولین معماری است که با آن آشنا می شوند و مطابق آن برنامه نویسی پروژه های خود را انجام می دهند. در این متن قصد داریم تنها معرفی کوتاهی درباره این معماری ارائه مطالعه بیشتر …

معماری در نرم افزار

معماری در نرم افزار

معماری در نرم افزار معماری در نرم افزار فرآیندی است که طی آن یک راه حل ساختاریافته که تمام نیازمندی های فنی و عملکردی را دربر می گیرد، تعریف می گردد. این راه حل همچنین باید خصیصه های امنیت، عملکرد مطالعه بیشتر …