طراحی سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

طراحی  سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

کارفرما: شرکت آزما پلیمر سام سایت: https://ap-sam.ir/ دستگاه آزمون HDT/Vicat از این دستگاه در صنعت پلیمر به منظور اندازه نقطه نرمی انواع پلیمرها استفاده می شود. روش اندازه گیری نقطه نرمی به این صورت است که یک تکه از پلیمر مطالعه بیشتر …

پروژه پارس مهدی

پروژه پارس مهدی

این پروژه به درخواست مجموعه پارس مهدی انجام گرفت و طی آن مشکل این مجموعه بررسی شده و با توجه به درخواست های مشتری و مشکل موجود یک راه حل مناسب برای آن طراحی شد. درخواست مشتری مدیران مجموعه پارس مطالعه بیشتر …