ارزش اقتصادی افزایش عملکرد در سیستم های نرم افزاری

ارزش اقتصادی افزایش عملکرد در سیستم های نرم افزاری

اگر تاخیر را یکی از معیارهای عملکرد یک سیستم نرم افزاری در نظر بگیریم. به نظرتان چه رابطه ای بین تاخیر و درآمد یک شرکت نرم افزاری و یا نحوه تعامل کاربران با محصولات نرم افزاری وجود دارد؟