تابع calc در CSS3

کاربرد تابع calc() در مواقعی است که نیاز به تلفیق واحدهای اندازه گیری نسبی و مطلق به منظور ایجاد یک طرح انعطاف پذیر می باشد. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم عرض عنصر <body> برابر با 70 درصد عرض مطالعه بیشتر …