چطور فروش شبانه روزی داشته باشیم؟

چطور فروش شبانه روزی داشته باشیم؟

برای اینکه بتوانیم به فروش شبانه روزی برسیم نیاز است که از قید زمان و مکان رها شویم. خوب چطور؟ فضای مجازی. جایی که مشتریان و مردم شبانه روزی در آن حضور دارند. برای اینکه بتوانیم در چنین فضایی فروش مطالعه بیشتر …