محول کردن وظایف بر اساس روش TASC

محول کردن وظایف بر اساس روش TASC

یکی از چالش های مدیران و یا بین اعضای یک تیم نحوه تعریف یک وظیفه و محول کردن آن به دیگران است. وظیفه ای مشخص می شود اما در نهایت هر دو طرف از نتیجه ناراضی هستند و هر یک مطالعه بیشتر …