طراحی نرم افزار سفارشی به چه معنا است؟

مولفه های کلیدی برای طراحی نرم افزار سفارشی

در مقالات قبل با نرم افزار سفارشی و اهمیت آن برای یک شرکت و یا کسب و کار آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم مهم ترین مولفه ها در هنگام تصمیم گیری درباره این موضوع را بررسی کنیم.