طراحی سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

طراحی  سخت افزار و نرم افزار دستگاه HDT/Vicat

کارفرما: شرکت آزما پلیمر سام سایت: https://ap-sam.ir/ دستگاه آزمون HDT/Vicat از این دستگاه در صنعت پلیمر به منظور اندازه نقطه نرمی انواع پلیمرها استفاده می شود. روش اندازه گیری نقطه نرمی به این صورت است که یک تکه از پلیمر مطالعه بیشتر …

طراحی نرم افزار سفارشی به چه معنا است؟

مولفه های کلیدی برای طراحی نرم افزار سفارشی

در مقالات قبل با نرم افزار سفارشی و اهمیت آن برای یک شرکت و یا کسب و کار آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم مهم ترین مولفه ها در هنگام تصمیم گیری درباره این موضوع را بررسی کنیم.