text-shadow

در CSS با استفاده از خاصیت text-shadow می توان برای متون یک یا چند سایه ایجاد کرد. این خاصیت بخشی از استاندارد CSS2 می باشد و نیازی به استفاده از پیشوند مخصوص مرورگرهای قدیمی برای پشتیبانی این خاصیت نیست. قاعده مطالعه بیشتر …